Tajwid

Daftar isi materi tajwid ini merupakan kumpulan materi yang disadur dari beberapa kitab-kitab tajwid, khususnya tajwid riwayat Hafs yang digunakan di Indonesia. Silahkan pilih dan klik judul materi yang Anda cari.

Materi ini terbagi menjadi 6 seri tajwid, dengan rincian : Tajwid 1-3 merupakan tajwid umum (dasar) dan tajwid 4-6 merupakan tajwid lanjutan. Materi yang disajikan hanya sebagai sarana pembantu dalam mendalami ilmu tajwid. Pelajari lah ilmu tajwid kepada guru dengan talaqqi dan musyafahah!

NB : Anda juga bisa mengunjungi blog khusus Tajwid dan Tilawah al-Quran lebih lengkap di blog YatlunaHu atau klik di sini.


TAJWID 1
1. Pengantar Ilmu Tajwid

2. Hukum Nun Sukun dan Tanwin
2.0 Mengenal Nun Sukun dan Tanwin
2.1 Idzhar Halqi
2.2 Idgham Bi Ghunnah
2.3 Idgham Bila Ghunnah
2.4 Iqlab
2.5 Ikhfa Haqiqi

3. Idzhar Wajib

4. Ghunnah

5. Hukum Mim Sukun
5.1 Ikhfa Syafawi
5.2 Idgham Mitsli
5.3 Idzhar Syafawi


6. Qalaqalah
6.1 Qalqalah
6.2 Kesalahan dalam Membaca Qalqalah

7. Hukum AL Ta'rif
7.0 Mengenal AL Ta'rif
7.1 Izhar Qamari
7.2 Idgham Syamsi

8. Lafdzul Jalalah

9. Hukum RO
9.0 Pengantar pembagian hukum ro'
9.1 Tafkhim
9.2 Tarqiq
9.3 Jawaz Wajhayn


TAJWID 2

1. Idgham
1.1 Idgham Mutamatsilain
1.2 Idgham Mutajanisain
1.3 Idgham Mutaqaribain

2. Mad Thabi'i

3. Mad Wajib Muttasil dan Mad Jaiz Munfasil

4. Mad Shilah

5. Mad Badal

6. Mad Arid Lis-Sukun


********** 
MOHON MAAF
TAJWID 4 SAMPAI 6 DIPINDAH KE BLOG KHUSUS TAJWID BERNAMA YATLUNAHU ATAU KLIK DI SINI.
**********

7. Mad Lin

8. Mad Iwadh

9. Mad Tamkin

10. Mad Farqi

11. Mad Lazim


TAJWID 3

1. Sifr Mustathil

2. Sifr Mustadir
2.1 Pengertian, Fungsi, dan Contoh
2.2 Perbedaan dengan Sifr Mustathil
2.3 Pengecualian

3. Saktah
3.1 Saktah Wajib
3.2 Saktah Jaiz

4. Isymam

5. Imalah

6. Tashil

7. Iltiqa' Sakinain

8. Dha'in dha'fan

9. Tanda Sin Di atas Shad

10. Iituni

11. Tata Cara Baca Surah Bara'ah

12. Nun Wiqayah

13. Perbedaan Tanda Baca Antara Standar Indonesia dan Standar Madinah********** 
MOHON MAAF
TAJWID 4 SAMPAI 6 DIPINDAH KE SITUS KHUSUS TAJWID BERNAMA YATLUNAHU ATAU KLIK DI SINI.
**********

TAJWID 4

1. Makharijul Huruf
1.0 Mengenal Makharijul Huruf
1.1 Al-Jauf
1.2 Al-Halqi
1.3 Al-Lisan
1.4 As-Syafatain
1.5 Al-Khaisyum

2. Laqab atau Nama Huruf

3. Sifat Huruf Berlawanan
3.1 Jahr dan Hams
3.2 Syiddah, Tawassut, dan Tawassut
3.3 Isti'la dan Istifal
3.4 Ithbaq dan Infitah
3.5 Idzlaq dan Ishmat

4. Sifat Huruf Tidak Berlawanan


TAJWID 5

1. Maratib Tilawah (Tempo Bacaan)
1.1 Tiga Tingkatan Tempo
1.2. Empat Tingkatan Tempo

2. Ta'waudz dan Basmalah

3. Fawatihus Suwar

4. Hamzah Washal dan Qatha'


********** 
MOHON MAAF
TAJWID 4 SAMPAI 6 DIPINDAH KE BLOG KHUSUS TAJWID BERNAMA YATLUNAHU ATAU KLIK DI SINI.
**********


TAJWID 6

1. Waqaf

2. Tanda-tanda Waqaf

3. Waqaf Ikhtiyari
3.1 Waqaf Tam
3.2 Waqaf Kafi
3.3 Waqaf Hasan
3.4 Waqaf Qabih

4. Ibtida'

5. Qatha

6. Khatam al-QuranSUMBER BACAAN
1. Al-Mufid Fi Ilm at-Tajwid (karya Sa'dullah Aytani)
2. Hidayat al-Qari ila Tajwid Kalam al-Bari (Abdul Fattah)
3. Ghayat al-Murid fi Ilm at-Tajwid (Athiyyah Qabil Nashr)
4. Nihayat al-Qaul al-Mufid fi Ilm at-Tajwid (Makki Nashr Al-Juraisy)
5. Taysir ar-Rahman Fi Tajwid al-Quran (Sa'ad Abdul Hamid)
6. Athlas Tajwid (Ayman Suwayd)
7. Ar-Ra`id Fi Tajwid al-Quran (Muhammad Salim Muhaysin)
8. al-Akhtha` as-Syai'ah fi Tilawat al-Quran (Abdurahmah Aytani)